Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< 1 2 3 4 20 .. > 

Cách phân loại nào sau đây đúng

Cách phân loại nào sau đây đúng ?

A. Các loại vải sợi, sợi len đều là tơ thiên nhiên B. Tơ capron là tơ nhân tạo

C. Tơ visco là tơ tổng hợp D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học

Lượt xem : 103 | Lời giải :Chưa có

Tìm công thức của các monome

Cho các polime sau: ( CH2-CH2 )n, ( CH2-CH=CH-CH2 )n, ( NH-CH2-CO )n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các monome trên lần lượt là

A. CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2N-CH2-COOH B. CH2=CH2, CH3-CH=CH-CH3, H2N-CH2-CH2-COOH

C. CH2=CH2, CH3-CH=C=CH2, H2N-CH2-COOH D. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3-CH(NH2)-COOH

Lượt xem : 343 | Lời giải :Chưa có

Nguyên liệu trực tiếp điều chế tơ lapsan

Nguyên liệu trực tiếp điều chế tơ lapsan (thuộc loại tơ polieste) là

A. Etilen glicol và axit ađipic B. Axit terephtalic và etilen glicol C. Axit α - aminocaproic D. Xenlulozơ trinitrat

Lượt xem : 251 | Lời giải :Chưa có

Dãy gồm các polime dùng để làm tơ sợi

Dãy gồm các polime dùng để làm tơ sợi là

A. tinh bột, xelulozơ, nilon-6 B. xenlulozơ diaxetat, poli (vinyl xianua), nilon-6,6

C. PE , PVC, Polistiren D. xenlulozơ, protein, nilon-6,6

Lượt xem : 582 | Lời giải :Chưa có

Tìm Các chất không thể

Cho sơ đồ:(X) → (Y) → poli (vinyl ancol). Các chất X,Y trong sơ đồ trên không thể là

A. CH CH, CH2=CHOH. B. CH3COOCH=CH2, poli (vinylaxetat)

C. CH2=CHCl, Poli (vinylclorua) D. B và C

Lượt xem : 260 | Lời giải :Chưa có

Tìm sản phẩm trùng hợp của monome

Poli (metyl metacrylat) là sản phẩm trùng hợp của monome:

A. CH2=CHCl. B. CH2=CHCOOCH3. C. CH2=C(CH3)COOCH3. D. CH2=C(CH3)COOC2H5.

Lượt xem : 174 | Lời giải :Chưa có

chất nào không thể sinh ra

Khi trùng hợp buta-1,3-đien (xúc tác, p, t0) thì không thể sinh ra chất nào dưới đây?

A. [- CH2–CH = CH–CH2 -]n B. [- CH2 – CH(CH = CH2) -]n C. - CH = CH2 D. - CH = CH2

Lượt xem : 154 | Lời giải :Chưa có

Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về sự lưu hóa cao su

Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về sự lưu hóa cao su?

A. Bản chất quá trình lưu hóa cao su là tạo ra những cầu nối(-S-S-)

B. Cao su lưu hóa có cấu tạo mạng không gian

C. Cao su lưu hóa có những tính chất hơn hẳn cao su thô như bền đối với nhiệt đàn hồi hơn lâu mòn, khó tan trong dung môi hữu cơ

D. Nhờ sự lưu hóa mà cao su có những tính chất vật lí hơn cao su thô như: tính đàn hồi, tính dẻo, bền với tác động của môi trường

Lượt xem : 102 | Lời giải :Chưa có

Phản ứng nào là mà mạch của polime

Phản ứng nào cho dưới đây là phản ứng mà mạch của polime bị cắt ra:

A. Cao su isopren + HCl → B. PVC + Cl2 → tơ clorin

C. poli (vinyl axetat) + NaOH dư → D. tơ capron + H2O

Lượt xem : 259 | Lời giải :Chưa có

Chọn phát biểu sai

Chọn phát biểu sai:

(1) Sự lưu hoá cao su thiên nhiên có được là do trên mạch cacbon còn có liên kết đôi.

(2) Có thể dùng C để thay S nhằm tăng độ cứng của cao su.

(3) Lượng S dùng trong phương pháp lưu hóa cao su càng cao, cao su càng đàn hồi.

A. (1) B. (2) C. (3) D. (1), (2), (3)

Lượt xem : 228 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :