Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< 1 2 3 4 20 .. > 

Thuỷ phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH

Thuỷ phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH thu được các sản phẩm hữu cơ là

A. axit axetic và phenol . B. natri axetat và phenol.

C. natri axetat và natri phenolat. D. axit axetic và natri phenolat.

Lượt xem : 136 | Lời giải :Chưa có

Công thức của X là

Cho 4,4 gam một andehyt no, đơn chức, mạch hở X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 21,6 gam kim loại Ag. Công thức của X là

A. CH3CHO. B. C3H7CHO. C. HCHO. D. C2H5CHO.

Lượt xem : 183 | Lời giải :Chưa có

Este etylfomiat có công thức

Este etylfomiat có công thức là

A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3.

Lượt xem : 126 | Lời giải :Chưa có

Công thức chung của dãy đồng đẳng rượu no, đơn chức, mạch hở

Công thức chung của dãy đồng đẳng rượu no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n-1OH (n3). B. CnH2n+1OH (n1).

C. CnH2n+1CHO (n0). D. CnH2n+1COOH (n0).

Lượt xem : 76 | Lời giải :Chưa có

Oxi hoá CH3CH2OH bằng CuO đun nóng

Oxi hoá CH3CH2OH bằng CuO đun nóng, thu được andehit có công thức là

A. CH3CHO. B. CH3CH2CHO. C. CH2=CH-CHO. D. HCHO.

Lượt xem : 19 | Lời giải :Chưa có

Chất thuộc loại đisaccarit là gì

Chất thuộc loại đisaccarit là

A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xelulozơ. D. fructozơ.

Lượt xem : 112 | Lời giải :Chưa có

Hai chất đều phản ứng với dung dịch NaOH

Hai chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là

A. CH3COOH và C6H5NH2 (anilin). B. HCOOH và C6H5NH2 (anilin).

C. CH3NH2 và C6H5OH (phenol). D. HCOOH và C6H5OH (phenol).

Lượt xem : 76 | Lời giải :Chưa có

Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH)

Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH), ta dùng thuốc thử là

A. kim loại Na. B. quỳ tím. C. nước brom. D. dd NaCl.

Lượt xem : 113 | Lời giải :Chưa có

công thức phân tử C2H7N

Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Lượt xem : 124 | Lời giải :Chưa có

Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)

Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-) là

A. poli vinyl clorua. B. poli etylen.

C. poli metyl metacrylat. D. polistiren.

Lượt xem : 125 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :