Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Lập công thức hóa học của hợp chất

Lập công thức hóa học của các hợp chất sau, Biết phân tử gồm:
a. Al ( II ) và O
b. Zn ( II ) và NO3 ( I )

Lượt xem : 8 | Lời giải :

Tính hóa trị của Fe trong các hợp chất

Tính hóa trị của Fe trong các hợp chất sau:
a. FeO
b. Fe(OH)3. Biết nhóm OH có hóa trị I

Lượt xem : 8 | Lời giải :

Phát biểu quy tắc hóa trị

Phát biểu quy tắc hóa trị?

Lượt xem : 6 | Lời giải :

Khái niệm mức phản ứng

Mức phản ứng là
A. khả năng biến đổi của sinh vật trước sự thay đổi của môi trường.
B. tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.
C. khả năng phản ứng của sinh vật trước những điều kiện bất lợi của môi trường.
D. mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện môi trường khác nhau.

Lượt xem : 18 | Lời giải :Chưa có

Đặc điểm sự di truyền qua chất tế bào

Đặc điểm nào dưới đây phản ánh sự di truyền qua chất tế bào?
A. Đời con tạo ra có kiểu hình giống mẹ
B. Lai thuận, nghịch cho kết quả khác nhau
C. Lai thuận, nghịch cho con có kiểu hình giống mẹ
D. Lai thuận, nghịch cho kết quả giống nhau

Lượt xem : 18 | Lời giải :Chưa có

Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn

Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, rất đa dạng và phong phú.
C. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.
D. Làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.

Lượt xem : 13 | Lời giải :Chưa có

Cơ sở tế bào trao đổi đoạn nhiễm sắc thể

Cơ sở tế bào học của trao đổi đoạn nhiễm sắc thể là
A. sự tiếp hợp các NST tương đồng ở kì trước của giảm phân I
B. sự trao đổi đoạn giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì trước của giảm phân II
C. sự trao đổi đoạn giữa các crômatit khác nguồn gốc ở kì trước giảm phân I
D. sự phân li và tổ hợp tự do của nhiễm sắc thể trong giảm phân

Lượt xem : 23 | Lời giải :Chưa có

Phương pháp xác định tần số hoán vị gen

Phương pháp chủ yếu xác định tần số hoán vị gen:
A. Phân tích giống lai B. Lai thuận, lai nghịch
C. Lai phân tích D. Lai ngược

Lượt xem : 12 | Lời giải :Chưa có

Ý nghĩa thực tiễn của liên kết gen

. Ý nghĩa thực tiễn của liên kết gen là gì?
A. Để xác định số nhóm gen liên kết
B. Đảm bảo sự DT bền vững của các tính trạng
C. Đảm bảo sự DT ổn định của các nhóm gen quí, nhờ đó người ta chọn lọc đồng thời được cả nhóm tính trạng có giá trị
D. Để xác định số nhóm gen liên kết của loài

Lượt xem : 20 | Lời giải :Chưa có

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập là gì?
A. tạo ra nguồn BD tổ hợp phong phú cung cấp cho chọn giống
B. giải thích nguyên nhân của sự đa dạng của những loài sinh sản theo lối giao phối
C. cho thấy sinh sản hữu tính là bước tiến hoá quan trọng của sinh giới
D. chỉ ra sự lai tạo trong chọn giống là cần thiết.

Lượt xem : 11 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :