Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Dai so to hop

Tinh so cac so co 6 chu so khac nhau ma khong co 2 chu so le nao dung canh nhau

Lượt xem : 13 | Lời giải :Chưa có

amin

Cho 500g benzen phản ứng với hổn hợp gồm HNO3 dặc và H2SO4 đặc. Lượng nitrobenzen tạo thành được khử thành

anilin. Biết rằng hiệu suất phản ứng đều bằng 78%. Khối lượng anilin thu được là:

Lượt xem : 27 | Lời giải :Chưa có

biểu thức đại số

cho đa thức f(x)=ax^2+bx+c biết f(0), f(1), f(3) là số nguyên. CMR f(x) là số nguyên với mọi x

Lượt xem : 32 | Lời giải :Chưa có

Hoomôn do tuyến sinh dục nam tiết ra

Hoomôn do tuyến sinh dục nam tiết ra là:
A. Testôtêron B. Tiroxin C. Ơstrôgen D. Ađrenalin

Lượt xem : 217 | Lời giải :

Hooc môn kích thích hoạt động tuyến giáp

Hoocmôn có tác dụng kích thích hoạt dộng của tuyến giáp là:
A. ACTH B. FSH C. TSH D. ADH

Lượt xem : 90 | Lời giải :

Đặc điểm của điểm vàng

Điểm vàng là nơi:
A. Không có tế bào hình nón và hình que.
B. Nhiều tế bào thị giác hình nón.
C. Nhiều tế bào thị giác hình que.
D. Nhiều tế bào thị giác hình nón và hình que.

Lượt xem : 47 | Lời giải :

Điều khiển hoạt động của các cơ vân

Điều khiển hoạt động của các cơ vân, lưỡi, hầu, thanh quản là do:
A. Hệ thần kinh sinh dưỡng. B. Thân nơron.
C. Hệ thần kinh vận động. D. Sợi trục.

Lượt xem : 47 | Lời giải :

Các chức năng của da

Da không bị khô cứng và không bị ngấm nước là chức năng của:
A. Tuyến nhờn.
B. Các tế bào mỡ.
C. Tuyến mồ hôi.
D. Các tế bào sống.

Lượt xem : 146 | Lời giải :

Sự tạo ra nước tiểu

Nước tiểu được tạo ra từ:
A. Các bể thận.
B. Các đơn vị chức năng của thận.
C. Bóng đáy và các ống thận.
D. Nang cầu thận và các bể thận.

Lượt xem : 75 | Lời giải :

Chức năng của mỗi quả thận

Số lượng đơn vị chức năng của mỗi quả thận là:
A. Một triệu. B. Một trăm triệu. C. Một ngàn. D. Mười ngàn.

Lượt xem : 187 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :