Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Nguyên nhân sự xuất hiện tư hữu

Câu 1 (4 điểm)
Nguyên nhân của sự xuất hiện tư hữu? Sự xuất hiện tư hữu dẫn đến xã hội biến đổi như thế nào?
Câu 2 (6 điểm)
Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí thời hậu kì trung đại ở Tây Âu.

Lượt xem : 13 | Lời giải :

Cơ chế tác động của enzim

Câu 1
Enzim là gì ? Trình bày cơ chế tác động của enzim ?
Câu 2 Một gen chứa 650000 nuclêôtit loại X, số nuclêôtit loại T bằng 2 lần số nuclêôtit loại X
a) Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen ?
b) Tính số vòng xoắn, chiều dài của gen ?
--------------------------------------

Lượt xem : 16 | Lời giải :

Khái niệm vận chuyển chủ động

Câu 1) Tại sao nói prôtêin có tính đa dạng và đặc thù ?
Câu 2) Thế nào là vận chuyển chủ động ? Vận chuyển chủ động thực hiện được nhờ những điều kiện gì ?

Lượt xem : 9 | Lời giải :

Khái niệm nguyên tố vi lượng, đa lượng

Câu 1: (2 điểm) Thế nào là nguyên tố đa lượng, nguyên tố vi lượng, cho ví dụ minh họa và nêu vai trò của nguyên tố đa lượng, nguyên tố vi lượng ?
Câu 2: (1,5 điểm) Phân biệt các loại đường có trong cơ thể sinh vật ?
Câu 3: (1 điểm) Tại sao nói prôtêin có tính đa dạng và đặc thù ?

Lượt xem : 10 | Lời giải :

4 pha sinh trưởng của quần thể

Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục ? Vì sao,
quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát,còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?

Lượt xem : 9 | Lời giải :Chưa có

Diễn biến của quá trình nguyên phân

Câu 1: (3đ)
Nêu diễn biến các kì của quá trình nguyên phân?Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau ?
Câu 2 : (2đ)
Ở cà chua có bộ NST lưỡng bội 2n = 28.Một tế bào đang tiến hành phân bào giảm phân.Tính số NST trong tế bào ở kì giữa I và kì sau II ?

Lượt xem : 11 | Lời giải :

Lập phương trình đường thẳng

Câu I
Trong mặt phẳng toạ độ 0xy cho điểm A(-1;2) ; B(m;O)
1) lập phương trình đường thẳng (d) đi qua A và cắt trục 0x tại M, cắt trục 0y tại N sao cho tam giác OMN là tam giác cân
2) Tìm toạ độ điểm H trên đường thẳng x - 2y + 2 = 0 sao cho độ dài đoạn AH ngắn nhất
3) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABO xác định m để tam giác AOG là tam giác vuông tại G
Câu II
1) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số :
Resized Image

2) Cho sinx + cosx = a Tính giá trị biểu thức A = sin4x + cos4x
Resized Imagetheo a

Lượt xem : 28 | Lời giải :Chưa có

Tìm tập xác định của hàm số

CâuI : Tìm tập xác định của hàm số sau

Resized Image
Câu II:
1) Giải hệ phương trình sau:
Resized Image

2) Giải phương trình :

Resized Image

Lượt xem : 66 | Lời giải :Chưa có

Xét sự biến thiên của hàm số

Câu1. Cho hàm số
Resized Image
a) Vẽ đồ thị (P)
b) Xét sự biến thiên của hàm số trong khoảng (0; 1).
c) Xác định giá trị của x sao cho y < 0 .
Câu 2:
Trong mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy, cho hai điểm A (1 ; 3 ) , B ( 5 ; -1 ).
a)Tìm tọa độ giao điểm I của AB với trục Ox.
b)Tìm tọa độ điểm C thuộc trục Oy sao cho IC vuông góc với AB.
c)Tính diện tích tam giác ABC.
1-/ Cho 4 điểm A , B , C , D bất kỳ . Gọi E , F lần lượt là trung điểm AB , CD
Chứng minh
Resized Image

Lượt xem : 30 | Lời giải :Chưa có

Vẽ đồ thị hàm số

Câu1. Cho hàm số
Resized Image
Tính b và c biết rằng hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -1 khi x = 1.
Câu2. Vẽ đồ thị , lập bảng biến thiên và xét tính chẵn lẻ của hàm số sau đây :y = x (x - 2)

Câu3. Cho hàm số
Resized Image
có đồ thị là parabol (Pm).
a) Xác định giá trị của m sao cho (Pm) đi qua điểm A(2;1).
b) Tìm tọa độ điểm B sao cho đồ thị (Pm) luôn đi qua B, dù m lấy bất cứ giá trị nào.

Lượt xem : 20 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :